Miljöpolicy

Katarina Elektriskas miljöarbete utgår från en helhetssyn. Genom att vi ökar insikten om miljöpåverkan i naturen och att ett agerande enligt detta är en förutsättning för en positiv och hållbar utveckling för samhället, företaget och individen, kan vi sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

 

Vår miljöpolicy innebär:

  • Att minst uppfylla kraven i gällande lagar och standards för miljöskydd samt aktivt bevaka utveckling inom området
  • Att välja råvaror, material och arbetssätt med liten negativ miljöpåverkan samt hushålla med resurser och minska utsläpp och avfallsmängder
  • Att hantera uttjänta produkter och material så att deponering minimeras genom återanvändning eller återvinning
  • Att utbilda medarbetarna för att motivera ett ansvarstagande i miljöfrågorna
  • Att involvera leverantörerna i miljöarbetet
  • Att bedöma miljökonsekvenser vid förändring av verksamheten
  • Att ha en öppen dialog i miljöfrågor inom företaget, med kunder och leverantörer samt andra intressenter
  • Att arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet