Arbetsmiljöpolicy

Katarina Elektriska arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågorna i sin verksamhet för att säkerställa en god arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare för ohälsa eller olycksfall och som även är tillfredställande med hänsyn till arbetes natur.
Arbetsmiljöarbetet skall bevakas så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer. Arbetsmiljön är inte enbart frånvaro av risker utan också en miljö, som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. En ärlig och öppen attityd skall därför råda och möjlighet ges till påverkan i den egna arbetssituationen.
Vi anser även att det finns ett starkt samband mellan kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Detta uppnås genom:

  • Att ha en aktiv arbetsmiljöansvarig
  • Att följa Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter
  • Att hålla sig informerade om nyheter inom arbetsmiljöområdet
  • Att aktivt engagera och utbilda medarbetarna i arbetsmiljöfrågor
  • Att regelbundet på arbetsplatsen göra översyn av arbetsmiljön och säkerheten
  • Att aktivt arbeta med säkerhetsfrågorna och ergonomin i arbetsmiljön
  • Att sträva efter att ha så låga sjuktal som möjligt och att i möjligaste mån stödja en snabb återgång till arbetet efter långvarig sjukdom
  • Att arbeta med ständiga förbättringar vad gäller arbetsmiljön